Tak. Każdy apartament posiada własne miejsce parkingowe na terenie obiektu, ogrodzone i monitorowane. Jedno miejsce parkingowe do każdego apartamentu jest bezpłatne i oznaczone tym samym numerem co apartament.

Każdy apartament wyposażony jest w pralkę automatyczną do dyspozycji klientów. W zestawie startowym każdy klient otrzymuje 2 kapsułki do prania.

Tak, każdy stały klient, który posiada nasz numer PIN i rezerwuje kolejny raz bezpośrednio przez naszą stronę, może liczyć na rabat w wysokości 5 %. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

Tak. Zakaz palenia tytoniu i innych substancji obowiązuje na terenie całego obiektu.

W naszych apartamentach akceptujemy zwierzęta odpłatnie i tylko po wcześniejszym ustaleniu chęci przyjazdu ze zwierzęciem.

W naszych apartamentach obowiązuje samodzielne zakwaterowanie. Do apartamentu należy wejść za pomocą kodu, który jest indywidualnie przydzielany dla każdego klienta na cały okres pobytu. Można również skorzystać z aplikacji NUKI do otwierania zamka elektronicznego telefonem.

Rezerwację można opłacić za pomocą szybkich przelewów online, kartą kredytową lub debetową lub bezpośrednio tradycyjnym przelewem na nasz firmowy rachunek bankowy prowadzony przez mBank 19 1140 2004 0000 3702 8084 3293

Walutą rozliczeniową jest polski złoty, ale mamy również rachunek w walucie Euro, który udostępniamy na wyraźne życzenie klienta.


REGULAMIN POBYTU W APARTAMENTACH
GRANICZNA 2G W NIECHORZU

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i usługi najmu krótkoterminowego lokali dostępnych w ofercie firmy Marcin Wojdyła IFS oraz stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu apartamentu, zawartej pomiędzy Klientem a Marcin Wojdyła IFS z siedziba w Sosnowcu przy ul. Sokolskiej 1D, kod pocztowy 41-219, NIP: 6443160792, REGON: 278136623. W ramach umowy krótkoterminowego najmu apartamentu, Marcin Wojdyła zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi Apartamentu, a Klient do zapłaty wynagrodzenia oraz przestrzegania zasad określonych w zawartej Umowie i niniejszym Regulaminie
 2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie Gościom bezpiecznego, spokojnego oraz komfortowego pobytu, a także uniknięcie jakichkolwiek nieporozumień.
 3. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem regulaminu.
 4. Apartament wynajmowany jest na doby.
 5. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00.
 6. Wybierając ofertę bezzwrotną, Gość zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty podczas dokonywania rezerwacji. Opłatę można uiścić na naszej stronie internetowej kartą kredytową lub debetową a także poprzez płatności internetowe Payu .
 7. Oferta bezzwrotna nie podlega zwrotowi ani zmianie terminu.
 8. Przy dokonywaniu rezerwacji standardowej i elastycznej Gość zobowiązany jest do wpłaty opłaty rezerwacyjnej (30% opłaty za wynajem apartamentu) w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji, na rachunek bankowy: 19 1140 2004 0000 3702 8084 3293.
 9. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Gość wpłaca tak, aby dzień przed rozpoczęciem pobytu, cała kwota za wynajem była zaksięgowana na koncie Wynajmującego. Nie przyjmujemy płatności gotówką.
 10. Zapłata całości kwoty jest podstawą do przekazania Gościom kodów niezbędnych do zakwaterowania.
 11. Przy wyborze oferty standardowej, decydując się na anulowanie rezerwacji, dokonana opłata rezerwacyjna nie jest zwracana. Oferta standardowa umożliwia natomiast zmianę terminu rezerwacji, jeśli do rozpoczęcia pobytu pozostało nie mniej niż 30 dni.
 12. Przy dokonywaniu rezerwacji elastycznej, Gościowi przysługuje prawo do zmiany terminu i anulowania rezerwacji do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu. Zwracane są wówczas wszystkie wpłacone środki włącznie z opłatą rezerwacyjną.
 13. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za pobyt, dane do faktury należy podać w momencie składania rezerwacji. Gość wyraża zgodę na otrzymanie faktury za pobyt drogą mailową. Faktura w wersji elektronicznej zostanie przesłana w ciągu 7 dni od zakończenia pobytu. Dane osoby lub firmy wpłacającej zaliczkę przelewem Będą tożsame z danymi nabywcy widniejącymi na fakturze.
 14. W przypadku braku podania numeru NIP i danych firmowych podczas składania rezerwacji, nie ma możliwości wystawienia faktury VAT w terminie późniejszym.
 15. Rezygnacja z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia w formie wiadomości e-mail nadesłanej na adres: rezerwacje@graniczna2g.pl
 16. Zmiana terminu rezerwacji standard i elastycznej jest warunkowana dostępnością innego wybranego terminu przez Klienta. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji może wiązać się z dopłatą wynikającą z różnicy stawek za pobyt, dostosowanych do sezonu.
 17. Zmiana rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas wynajmujący ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).
 18. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Wynajmujący zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentu.
 19. W wypadku braku zgody Klienta na apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a wynajmujący ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.
 20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.
 21. Podana w opisie apartamentu cena obejmuje:
  – pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za 1 dobę
  – koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, ogrzewanie),
  – komplet bielizny pościelowej i ręczników,
  – jedno miejsce parkingowe.
 22. Podana w opisie apartamentu cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, czy za pobyt zwierzaka. Nie oferujemy wyżywienia.
 23. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego Gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu, wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas muszą być trzymane na smyczy.
 24. Za pobyt zwierzęcia obowiązuje dodatkowa opłata. Cena naliczana jest za każdą dobę i wynosi 50,00 zł.
 25. Dodatkowo Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
 26. Zameldowanie w apartamencie odbywa się przy użyciu zamka elektronicznego NUKI.
 27. Obsługa apartamentu lub aplikacja przekazuje Gościowi na podany w rezerwacji numer telefonu lub adres e-mail kod do otwarcia drzwi apartamentu. Kod ten jest ważny przez cały pobyt Gościa w apartamencie. Po zakończeniu pobytu, kod traci ważność.
 28. W przypadku, gdy system zawiedzie i Gość nie otrzyma właściwego kodu do chwili przyjazdu, konieczny jest kontakt telefoniczny z obsługą apartamentu pod numerem telefonu +48 666 666 174 w celu udostępnienia tradycyjnego klucza.
 29. W przypadku zastrzeżeń do stanu czystości apartamentu, bądź też stwierdzenia wad technicznych, Gość powinien o tym fakcie poinformować nas niezwłocznie po zakwaterowaniu (+48 666 666 174). Gość nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim.
 30. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania pobytu.
 31. W przypadku wystąpienia szkody, Gość powinien zawiadomić o niej obsługę apartamentu (+48 666 666 174) niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co ułatwi szybką jej naprawę lub zapobiegnie potęgowaniu się jej negatywnych skutków.
 32. W przypadku pobytu osoby nie zgłoszonej w rezerwacji, wynajmujący ma prawo naliczyć karę w wysokości 500 zł za dobę od każdej niezgłoszonej osoby oraz ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu.
 33. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 34. Przy każdorazowym opuszczaniu apartamentu, prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 35. Na terenie całego obiektu obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i innych substancji. Niestosowanie się do tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartament Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pomieszczeń w wysokości 1000,00 złotych.
 36. Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób nieletnich. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 37. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 7.00. W czasie trwania ciszy nocnej wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek takiego zachowywania się, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych gości.
 38. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Zgubienie pilota od bramy wjazdowej, braki w wyposażeniu, uszkodzenia powstałe podczas pobytu będą skutkować koniecznością uiszczenia przez Gościa dodatkowych opłat, w celu przywrócenia apartamentu do stanu pierwotnego.
 39. Stan apartamentu, jego wyposażenia, zaistnienie ewentualnych usterek bądź uszkodzeń będzie sprawdzane przez obsługę apartamentu po wyjeździe Gościa, przed rozpoczęciem sprzątania końcowego.
 40. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń dla bezpieczeństwa Gości lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu.
 41. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 42. Przedmioty pozostawione przez Gościa w dniu wyjazdu w apartamencie (nie będące artykułami spożywczymi) zostaną odesłane na wskazany adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, obsługa przechowa je przez 7 dni.
 43. Cena pobytu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy i szkody (spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), w czasie całego rekreacyjnego pobytu, właściciele nie ponoszą odpowiedzialności.
 44. Przestrzenie ogólnodostępne Obiektu są monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w  obszarze objętym monitoringiem. Monitoring służy jedynie do podglądu danego miejsca, a nagranie nie jest zachowywane na twardym dysku komputera czy innym nośniku elektronicznym. Monitoring wizyjny nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych i nie podlega ustawie o RODO zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679.

WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH ZA USZKODZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I/LUB URZĄDZENIA

L.p.WYPOSAŻENIECena PLN L.p.WYPOSAŻENIECena PLN
1Bosch/piekarnik kompaktowy z mikrofalą3400,00 29Acces Point WiFi UNIFI800,00
2Bosch/zmywarka 45 cm1500,00 30Klucze wejściowe/wymiana zamka400,00
3Bosch/chłodziarko-zamrażarka1800,00 31Meble ogrodowe700,00
4Bosch/płyta indukcyjna 60 cm2000,00 32Lustro łazienkowe500,00
5Franke/zlewozmywak900,00 33Ładowarka indukcyjna w sypialni300,00
6Franke/bateria zlewozmywakowa800,00 34Sztućce Gerlach zestaw po 6 szt. (1 komplet)250,00
7Franke/okap1700,00 35Noże Friskras komplet300,00
8Philips/odkurzacz1000,00 36Szklanki do napojów 1 szt.20,00
9Philips/suszarka do włosów300,00 37Filiżanki do kawy 1 szt.15,00
10Expressów/ekspres do kawy400,00 38Otwieracz do wina30,00
11Philips/czajnik elektryczny250,00 39Nóż do pizzy rower50,00
12Pralka automatyczna2000,00 40Garnki stal nierdzewna IKEA 365 – 1 komplet400,00
13Telewizor 55”2500,00 41Patelnia100,00
14Kanapa/ Sofa rozkładana z funkcją spania7000,00 42Zestaw talerze150,00
15Krzesło500,00 43Obieraczka do warzyw30,00
16Stół2000,00 44Patera na owoce35,00
17Stolik kawowy500,00 45Metalowa miska35,00
18Fotel bujany (apartament 2)2000,00 46Zestaw miseczek szklanych 4 szt.30,00
19Szafka RTV2000,00 47Zestaw kieliszków do wódki 1 szt.5,00
20Dywan Fargotex1500,00 48Zestaw kieliszków do wina 1 szt.10,00
21Materac sypialniany1000,00 49Suszarka na pranie100,00
22Łóżko sypialniane5000,00 50Mop do podłóg Wileda zestaw z wiadrem150,00
23Kabina prysznicowa3000,00 51Zestaw łazienkowy250,00
24Zgubienie pilota od klimatyzacji/TV/bramy wjazdowej200,00 52Tłuczek do mięsa30,00
25Leżak plażowy 1 szt.400,00 53Wałek do ciasta15,00
26Parawan plażowy 1 szt.250,00 54Figurka dekoracyjna duża500,00
27Obraz 1 szt.500,00 55Lampa dekoracyjna KARE 1szt. (apartament 5 i 6)500,00
28Plakat w ramce 1 szt.200,00 56Lampa stojąca (apartament nr 3)900,00